Úvodní ustanovení

 1. Počítačový program fitness-rezervace.cz a s ním užívaná databáze a dokumentace (dále jen „Produkt“) jsou chráněny zákony na ochranu autorských práv a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví.
 2. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn poskytovat oprávnění k výkonu práva užít Produkt třetím osobám (dále jen „Nabyvatel“), a to ve stanoveném rozsahu uvedeném v těchto licenčních podmínkách k užívání Produktu.
 3. Nabyvatel získává oprávnění k užívání produktu až akceptováním těchto Licenčních podmínek vyjádřením souhlasu a zaplacením odměny za poskytnutí licence. To platí i v případě, že instalaci provádí pro Nabyvatele někdo jiný a souhlas provádí za něj.
 4. Licenční podmínky stanoví, za jakých podmínek může oprávněný uživatel software užívat.

Práva a povinnosti Nabyvatele

 1. Zakoupená licence se vztahuje vždy na předem dohodnutou webovou doménu
 2. Nabyvatel zaplacením nebo použitím softwaru potvrzuje, že souhlasí s podmínkami smlouvy. Pokud nabyvatel nesouhlasí, je povinen zdržet se jakéhokoliv používání, kopírování a instalace Produktu.
 3. Nabyvatel nesmí Produkt žádným způsobem upravovat, analyzovat, provádět reverse engineering a jinak do něj zasahovat nebo jej přizpůsobovat k jinému užití než stanovenému na základě licenčních podmínek. Nabyvatel nesmí Produkt dále prodávat, pronajímat, půjčovat, rozmnožovat ani jinak zpřístupňovat třetím osobám, a to ani k částečnému užívání.
 4. Porušením výše uvedených podmínek ztrácí Nabyvatel práva vyplývající z těchto licenčních podmínek. Poskytovatel je oprávněn vyměřit Nabyvateli za každé neoprávněné přenechání Produktu k užití třetí osobě smluvní pokutu ve výši odměny za poskytnutí Licence. Povinnost zaplatit smluvní pokutu se nedotýká povinnosti nahradit škodu vzniklou z důvodu porušení licenčních podmínek. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení jejího vyúčtování na adresu sídla Nabyvatele nebo na adresu bydliště Nabyvatele. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede doporučeným dopisem. Vyúčtování smluvní pokuty se považuje za doručené třetí den po jeho prokazatelném odeslání.
 5. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena společností fitness-rezervace.cz

Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel odpovídá za to, že software odpovídá svojí jakostí a provedením účelům, jež jsou uvedeny v dokumentaci, která je součástí dodávky Produktu. Funkčnost Produktu je zaručena v prostředí doporučeném v dokumentaci k Produktu.
 2. Zjistí-li Poskytovatel vadu Produktu, která může způsobit poškození nebo zničení dat, software nebo hardware nebo může chybnou interpretací dat uvést Nabyvatele v omyl, je povinen neprodleně s tím seznámit Nabyvatele. Pokud tak neučiní, nese odpovědnost za škody, které uživateli v důsledku takové vady vznikly.
 3. Poskytovatel je oprávněn po dohodě s Nabyvatelem využívat vzdáleného připojení pro instalaci a řešení nestandardních situací.
 4. Poskytovatel nenese odpovědnost za přímé i nepřímé škody způsobené nevhodnou instalací, nevhodným použitím, nehodou a zneužitím Produktu včetně škod a nákladů souvisejících s ušlým ziskem, ztrátou dobrého jména, dat nebo počítačových programů. Nevhodností podle tohoto ustanovení se rozumí jednání nebo opominutí jednání v rozporu s licenčními podmínkami, pokyny, doporučeními či uživatelskou dokumentací Poskytovatele nebo jiných výrobců a distributorů (např. hmotných nosičů dat).

Doba trvání licence, porušení licenčních podmínek

 1. Licence k Produktu je Nabyvateli poskytována na dobu neurčitou, není-li smluvně domluveno jinak.
 2. V případě zániku smluvního vztahu nemá Nabyvatel nárok na vrácení ceny licence ani její části.
 3. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od licenční smlouvy v případě, že uživatel:
 • neoprávněně pořídí rozmnoženinu Produktu v jakékoli formě, trvalou nebo dočasnou
 • provede neoprávněný překlad, zpracování, úpravu či jinou změnu software
 • umožní užití Produktu další osobě, včetně pronájmu a půjčování
 • neoprávněně využije jakoukoli znalost o myšlenkách a postupech, struktuře, algoritmu nebo použitých metodách, na nichž je Produkt založen nebo které obsahuje, nebo je sdělí jiné osobě
 • poruší ustanovení autorského zákona jiným způsobem

Závěrečná ustanovení

 1. Licenční podmínky se řídí autorským zákonem a obchodním zákoníkem.
 2. Licenční podmínky platí přiměřeně i pro dokumentaci k software.
 3. Barevné ikony použité v produktu nejsou součástí prodeje.